bu_00815_Thames ribbon_bar_B.jpg
bu_00815_Thames ribbon_bar_C.jpg